• 36 års erfaring i politiet
 • 4 års erfaring som konsulent, rådgiver og privatetterforsker
 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Økonomisk kompetanse
 • Kompetanse i konkurssaker, skatt, arv/skifte, testamente, fremtidsfullmakt og privatøkonomi.
 • 25 års tjeneste i Oslo Politidistrikt
 • 7 år i Økokrim og Kripos
 • 4 år som leder for økoteamet ved Romerike politidistrikt med spesialkompetanse på konkurssaker
 • Kompetanse på krisehåndtering, berdeskapsplanlegging og behandling av pårørende og evakuertsentre
 • Styrearbeid, gjennomføring av generalforsamlinger
 • Budsjett og regnskapserfaring
 • Økonomiske analyser
 • Bred international erfaring

 

 • 36 years of experience in the police
 • 4 years experience as a consultant, consultant and private investigator
 • Project management and project management
 • Financial competence
 • Expertise in bankruptcy cases, tax, inheritance / probate, testament, future authorization, and personal finances.
 • 25 years of service in the Oslo Police District
 • 7 years in Økokrim and Kripos
 • Management experience. 4 years as leader of the eco-team at Romerike police district with special expertise in bankruptcy cases
 • Expertise in crisis management, contingency planning and treatment of relatives and evacuation centers
 • Board work, conducting general meetings
 • Budget and accounting experience
 • Economic analyzes
 • Broad international experience